INFORMACIÓ XaxaLlibres: Programa per a la gratuïtat dels llibres de text per a l’ensenyament obligatori.

xarxallibresxaxallibres

El termini límit per a presentar les sol·licituds de Xarxallibres serà el dia 25 de febrer de 2016. Fins a aqueixa data es continuaren admetent sol·licituds en el Departament Municipal d’Educació.

Les sol·licituds que s’han presentat fins al moment estan sent gestionades pel Departament d’Educació i, en breu, començaran a efectuar-se els primers pagaments. Les famílies rebran en el número de compte que van indicar en la sol·licitud, l’abonament corresponent a la primera fase del programa, és a dir, la quantitat justificada mitjançant les factures fins a un màxim de 100 €.

A partir del dia 25 de febrer, data límit per a presentació de sol·licituds, es publicarà el llistat de les sol·licituds rebudes perquè les famílies puguen comprovar que figura la seua i, en cas contrari, esmenar l’error. El llistat estarà exposat a les famílies en tots els Centre Educatius i en la web del Departament Municipal d’Educació.

Recordem que en la següent fase del Programa, una vegada lliurats els llibres de text en els Centre Educatius, l’ajuntament procedirà a realitzar la segona part del pagament dels llibres