Prevenció del absentisme escolar

alumnos-prticipndo-en-claseL’absentisme escolar es presenta com un problema en l’aparició del qual incideixen factors educatius i, fonamentalment, socials, i la solució necessita de l’adopció de diverses mesures, tant de tipus educatiu com, essencialment, de caràcter social.

Es tracta, a més, d’un problema que, si no es resol a temps, pot donar com a resultat el fracàs i l’abandó escolar i, a mitjà i llarg termini, produeix un elevat risc d’exclusió social. Atès que l’absentisme escolar és una problemàtica que afecta distints àmbits familiars, educatius, socials… s’ha d’aprofundir en la coordinació que es du a terme perquè, des de tots eixos camps, s’actue conjuntament per a defendre l’educació com un dret fonamental dels/de les menors.

La vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria és una de les competències que tenen els municipis en matèria educativa, segons queda reflectit en la legislació vigent. L’Ajuntament de Quart de Poblet, en començar el curs escolar 2001-2002, després de molts anys de treball coordinat entre els Centres Educatius, el Gabinet Psicopedagògic Municipal, els Serveis Socials, l’Àrea Municipal d’Educació, etc., va veure la necessitat d’elaborar un Programa de Prevenció, Control i Eradicació de l’Absentisme Escolar al nostre municipi. Així mateix es va crear la Comissió Municipal de Prevenció, Control y Erradicació de l’Absentisme Escolar que, dependent de la Regidoria d’Educació, coordina les intervencions municipals en aquesta matèria, des d’unes quantes fronts: educació, benestar social y policia local.

El principi bàsic al qual es sustenta la filosofia d’aquest Programa és el dret fonamental a l’educació “dret del/de la menor y compliment d’eixe deure per part dels pares/mares tutor/s” com a element transformador de la realitat social.

La detecció i intervenció sobre els casos d’absentisme i abandó escolar requerix tant la coordinació interinstitucional com la unificació de criteris de planificació, execució, seguiment. Per aquest motiu, s’inclouen en el present programa una sèrie de protocols i circuits perquè siguen el denominador comú a partir del que desenvolupar diverses actuacions i intervencions, conscients de la importància de l’educació i formació dels i de les menors durant el període d’escolarització obligatòria.